Program bezpieczeństwa w Sieci

 

Wraz z rozwojem nowoczesnych technik informacyjnych rośnie ilość zagrożeń czyhających na młodego człowieka w sieci. Szkoła ma obowiązek zapewniania opieki dydaktycznej w każdej sytuacji, w której młodzież korzysta z komputerów. Program powstał w celu zapewnia bezpieczeństwa uczniom korzystającym w szkole z Internetu oraz zwiększenia świadomości środowiska na zagrożenia płynące z rozwoju nowoczesnych technik informacyjnych.

 

Cele programu

1.      Kształtowanie zachowań właściwego wykorzystywania zasobów sieci Internet.

2.      Informowanie o rodzajach zagrożeń z jakimi mogą się zetknąć użytkownicy Internetu.

3.      Zwiększanie świadomości młodzieży i rodziców na temat zagrożeń internetowych i metod przeciwdziałania.

4.      Wskazywanie metod postępowania w celu efektywnego i bezpiecznego korzystania z sieci.

Warunki realizacji programu

Program realizowany jest we wszystkich klasach  gimnazjum, głównie w ramach zajęć lekcyjnych z informatyki oraz zajęć w bibliotece szkolnej  a także podczas  godzin z wychowawcą i w czasie spotkań z rodzicami. Program może być uaktualniany i wzbogacany o nowe treści w miarę potrzeb.

Treść programu

1.      Oprogramowanie zainstalowane na komputerach w szkole.

Na każdym komputerze szkolnym jest zainstalowany program  umożliwiający kontrolę nad korzystaniem z zasobów Internetu, celem ograniczenia dostępu do niecenzuralnych treści w tym stron z pornografią i przemocą oraz narkomanią.

2.      Cykl lekcji w ramach przedmiotu informatyka lub godzin z wychowawcą.

W każdej klasie gimnazjum w ramach przedmiotu informatyka lub godzin z wychowawcą realizowany jest cykl zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Zajęcia realizowane są w oparciu o materiały dydaktyczne umieszczane na stronie internetowej gimnazjum lub dostępne pod linkami: scenariusze zajęć, raporty z badań na temat zagrożeń, materiały do wydrukowania: ulotki, krzyżówki, plakaty quizy, ankiety oraz materiały multimedialne.

3.      Coroczny udział w  Dniu Bezpiecznego Internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu „Safer Internet Action Plan" i ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W ramach tego dnia  odbywać się będą wydarzenia w szkole związane z tą tematyka: np.: konkursy, quizy, projekty.

4.      Informacje na stronie internetowej szkoły

Na stronie internetowej szkoły znajduje się podstrona z informacjami o projektach i programach ogólnopolskich i międzynarodowych dotyczących zagadnień bezpieczeństwa, linki do portali internetowych, które zajmują się tą tematyką oraz informacje umożliwiające ocenę prawdopodobnego poziomu bezpieczeństwa użytkownika komputera.

 

5.      Współpraca z rodzicami

Rodzice są poinformowani o działaniach szkoły zmierzających do ochrony uczniów przed negatywnymi skutkami rozwoju technologii informacyjnej. W czasie spotkań z rodzicami oraz poprzez stronę internetową szkoły promowane są bezpieczne zachowania w sieci zgodne z obowiązującymi normami prawnymi i etycznymi w celu   uchronienie młodzieży przed negatywnymi skutkami korzystania z Internetu nie tylko w szkole ale także i w domu oraz  udostępniane informacje o serwisach zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa w sieci.

 

Osiągnięcia

 

Realizacja programu prowadzi do następujących osiągnięć:

  • wyczulenie uczniów i rodziców na zagrożenia, jakie niesie za sobą zbyt długie przebywanie w Internecie oraz  nabycie umiejętności dostosowania czasu spędzanego przy komputerze do realnych potrzeb ucznia,
  • zwrócenie uwagi na niebezpieczeństw różnego rodzaju, jakie mogą czyhać na użytkownika w Sieci,
  • wyrobienia nawyku wybiórczego i efektywnego korzystania z Internetu,
  • nabycia umiejętności bezpiecznego sposobu korzystania z poczty elektronicznej i komunikatorów z zachowaniem podstawowych zasad netykiety,
  • znajomość  obowiązujących norm prawnych dotyczących pracy w sieci.

Opracowanie: Mirosława Sielicka

http://www.sieciaki.pl/

http://dzieckowsieci.fdn.pl/